Lễ hộp hoàng triều 902

1.307.000 

Tầng 1:
2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng Cao Cấp 125g (1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt)

Tầng 2:
2 Bánh Phú Quý Hợi Con 180g (1 mặn, 1 ngọt)
2 Bánh Hồng Kông Cao Cấp (200g, 2 trứng, 1 mặn, 1 ngọt)

Tầng 3:
1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung
3 Bánh Tô 48g
1 Vỉ Bánh Hồng Kông Nhỏ
6 Bánh Tô 30g (Nhân Dưa gang, Nhân Vải Thiều, Nhân Sầu Riêng)